fizik notları
Kültür Nedir?

Kültür kavramı gündelik dilde çoğunlukla yüceltilen bir kavram olarak karşımıza çıkar. "Kültürlü insan" dendiğinde bilgi-görgü sahibi insanları anlarız ve takdir ederiz. Bazı eğitim ve sivil toplum kuruluşları da "kültür" ismini özellikle kullanmak isterler. Bu kullanım biçimi temelde yanlış olmamakla birlikte sosyolojinin kültüre yüklediği anlamı kapsamaktan bir hayli uzaktır; zira sosyolojide kültür, toplumsal hayatın bütününü kuşatan bir kavram olarak kabul edilir. Bu nedenle kişinin kültüründen öte toplumun kültüründen söz etmek sosyolojiye daha uygundur. Sosyalleşme, statü-rol dağılımı, toplumsal değer ve norm gibi temel sosyolojik kavramlar aslında kültürle ilişkili bir toplumsal gerçekliğe tekabül eder. Kültür bu anlamda insanın sosyal etkinliğinin tüm alanlarını kapsayan kuşatıcı bir kavramdır.

Kültürü araştırma konusu edinen antropoloji ile sosyoloji arasında kültüre bakış açısı bakımından var olan bir farkı vurgulamak gerekir.

Antropoloji, insan toplumlarının geçmişten günümüze doğru ilerleyen kültürlerinin kökenini ve gelişimini ortaya koymaya çalışırken sosyoloji, kültürün kökeni gibi bir sorunla ilgilenmez, daha çok kültürel bir nitelik taşıyan olay, olgu ve pratiklerin, birey ve grupların birbirleriyle ve toplumla kurdukları ilişkiyi nasıl etkileyip belirlediğini açıklamaya çalışır.

Kültür kelimesinin aslı Latincedir ve tarlaya ekin ekmek ve süt mayalamak anlamına gelmektedir. Kelime Türkçeye Fransızca “cultura” dan geçmiştir. Kültür kelimesinin günlük yaşamda, sanatta, eğitimde, bilimde vb. alanlarda farklı anlamları olsa da genel bir kültür tanımına ulaşmak mümkündür. Buna göre kültür, bir toplumun içerisinde mevcut her türlü bilgiyi, alışkanlıkları, değer ölçülerini, genel tutum, görüş, inanç ve zihniyet ile her türlü davranış şekillerini içine alan, o toplumun üyelerinin çoğunluğunda ortak olan, onu diğer toplumlardan ayırt etmeye yarayan maddi ve manevi değerlerden oluşan bir bütündür.

Lütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

- Kültürün ögeleri nelerdir?
- Kültür ve medeniyet ilişkisi
- Kültürel gecikme nedir?
- Kültürün işlevleri ve toplumsal bütünleşmeye katkısı
- Kültürel süreçler nelerdir?
- Kültür merkezciliği nedir?
- Kültürel tutumlar ve kültürler arası etkileşim

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

Ana Sayfa | YGS-LYS Hazırlık | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | marsbet promosyon kodu Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | topazbet | tarih |


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)