ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Kutupluluk Nedir?

Karşıt uçluluk.

Doğasal, toplumsal ve bilimsel her olgu zorunlu bir kutupluluk taşır. Engels, Doğanın Diyalektiği adlı yapıtında şöyle der: ’’Düşünceler de elektrik, manyetizm vb. gibi kutupluluğa uğrar; karşıtlıklar içinde hareket ederler’’. Kutupluluk deyimi herhangi bir birimin karşıt uçlarının bağımlılığını dile getirir. Uçlar, hem birbirlerine karşıt ve çelişik, hem de ve aynı zamanda birbirlerinin varlık koşuludurlar, biri olmadan öbürü de olmaz. Örneğin köleci üretim köle’yle köle sahibi uçlarında belirir, köleyle köle sahibi hem birbirleriyle çelişirler ve hem de biri olmaksızın öbürü de olmaz. TDK tarafından yayımlanan Toplumbilim Terimleri Sözlüğü’nde Dr. Özer Ozankaya deyimi şöyle tanımlamaktadır: ‘’Kimi toplumbilimcilere göre her karşıtlığın iki ucu arasında hem birbirlerine karşıt olma hem de birbirlerini gereksinme, biçiminde bağlılık bulunması’’.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | coğrafya | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)